Algemene voorwaarden

 ARTIKEL 1. DEFINITIES

Speed-buster Nederland / STEN Automotive:
de onderneming die onder de handelsnaam STEN Automotive wordt gedreven, gevestigd te Hengelo, Nederland, kantoorhoudende aan de Industriestraat 215, 7553CP te Hengelo is onderdeel van STEN Automotive in Hengelo, sinds juni 2002 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08107966, BTW: NL 1373.75.232 B02, verkoper van producten;

Consument:
natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Speed-buster Nederland / STEN Automotive koopt voor privégebruik;

Contract:
ook overeenkomst

Klant ook:
koper, natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten van Speed-buster Nederland / STEN Automotive koopt of zich verbindt deze te kopen;

Leveringstijd:
door Speed-buster Nederland / STEN Automotive aangegeven datum of periode wanneer producten en/of diensten worden geleverd;

Ontvangstbevestiging:
de ontvangstbevestiging zoals omschreven in deze voorwaarden

Prijs:
prijs voor producten en/of diensten exclusief vervoerskosten, verzekering en inclusief BTW;

Producten:
zaken tot koop waarvan de klant zich tegenover Speed-buster Nederland / STEN Automotive verbindt door het sluiten van een overeenkomst, waarbij Speed-buster Nederland / STEN Automotive binnen een overeengekomen termijn levert tegen een bepaalde prijs;

Producten van Derden:
niet door Speed-buster Nederland / STEN Automotive gefabriceerde, geassembleerde of vervaardigde producten, die Speed-buster Nederland / STEN Automotive verkoopt;

Verzendkosten:
ook bezorgkosten

Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden

Werkdagen:
alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagenARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. De details van de algemene voorwaarden die u hieronder vindt (hierna genoemd: voorwaarden), hebben betrekking op alle contracten tot verkoop van producten en/of diensten aan consumenten en andere klanten. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet-consumenten wordt dat vermeld.
 2. Het gebruik van de eigen algemene voorwaarden van de koper of eventuele andere algemene voorwaarden wordt, in beginsel, expliciet door Speed-buster Nederland / STEN Automotive van de hand gewezen, tenzij anders is bepaald.
 3. Wanneer een klant aanpassing van deze voorwaarden met Speed-buster Nederland / STEN Automotive overeenkomt, dient dit uitdrukkelijk door Speed-buster Nederland / STEN Automotive vooraf schriftelijk bevestigd te worden. Hierbij blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. Dit om misverstand over de verwachtingen van partijen te voorkomen.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Speed-buster Nederland / STEN Automotive worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Speed-buster Nederland / STEN Automotive ingeschakelde tussenpersonen en derden.
 5. Speed-buster Nederland / STEN Automotive behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of aan te vullen.Voor de gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 6. Door het gebruik van de internetsite van Speed-buster Nederland / STEN Automotive en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


ARTIKEL 3. AANBOD EN OVEREENKOMST

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Speed-buster Nederland / STEN Automotive, gelden als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Offertes en aanbiedingen in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten, tenzij anders is overeengekomen. Speed-buster Nederland / STEN Automotive heeft bij aanbiedingen het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
 2. Hierbij geldt iedere bestelling van producten en/of diensten als aanvaarding van bovengenoemde uitnodiging tot het doen van een aanbod. Dit wordt aangemerkt als een aanbod van de klant om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te kopen.
 3. Speed-buster Nederland / STEN Automotive aanvaardt dit aanbod onder deze voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Speed-buster Nederland / STEN Automotive dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst.
 4. Koper en Speed-buster Nederland / STEN Automotive komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 3.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Speed-buster Nederland / STEN Automotive gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 5. Indien een product niet op voorraad is, dan neemt Speed-buster Nederland / STEN Automotive direct contact per email met u op om u hiervan op de hoogte te brengen en, indien mogelijk, te informeren over de verwachte leverdatum. U kunt bij ons een bestelling plaatsen door het hoogste bod uit te brengen in een veiling (bijv. eBay) of door het aanklikken van de "NU KOPEN" knop op Internet of andere verkoopsites. Vervolgens krijgt U per e-mail een bevestiging dat wij de bestelling hebben ontvangen. Wij informeren U dat U een bestelling niet meer kunt annuleren, nadat deze bevestiging heeft plaatsgevonden.
 6. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren en gegevens met betrekking tot toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, folders en brochures en op de site worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in deze door Speed-buster Nederland / STEN Automotive verstrekte gegevens, met inbegrip van mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail. Speed-buster Nederland / STEN Automotive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens aan te brengen die dienstig zijn aan de technische vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen. Wat betreft de technische productinformatie en de productbeschrijving van onze partners of leveranciers is Speed-buster Nederland / STEN Automotive niet verantwoordelijk voor de inhoud.


ARTIKEL 4. PRIJZEN EN BETALING

 1. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden in euro's vermeld, en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders vermeld staat. In verband met de Europese Unie worden de prijzen in euro's aangegeven, maar aan duidelijke fouten in de prijzen kan geen enkele contractuele waarde worden gehecht. Wij behouden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. Het contract gaat in op het moment dat de bestelling door de klant gedaan is. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
 2. De verpakkings- en verzendkosten zijn voor rekening van de koper en worden aan het einde van de bestelling als supplement op het (de) gekozen product(en) gefactureerd.
 3. De bezorgkosten worden in de aanbieding vermeldt en meerdere orders kunnen verzameld worden tot een bestelling, ongeacht het aantal artikelen, zodat maar eenmaal verzendkosten worden betaald.
 4. Behoudens in het geval van contante verkoop, dient betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit betreft alle bestellingen vanuit elk willekeurig land.
 5. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de koper, mits dit aantoonbaar is.
 6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Speed-buster Nederland / STEN Automotive gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Speed-buster Nederland / STEN Automotive.


ARTIKEL 5. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Bestelde producten worden in de regel binnen drie (3) tot zeven (7) werkdagen na bevestiging van ontvangst van uw betaling op het opgegeven afleveradres afgeleverd, mits op voorraad. Indien koper niet aanwezig is, dan kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd. Bij vertraging wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
 2. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie, niet als fatale termijn en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden of het zoekraken van een bestelling door de post- en pakketdienst tijdens het transport. Tevens geeft een dergelijke overschrijding u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Zie ook artikel 11 en 12.
 3. In geval van een niet ontvangen bestelling in de daarvoor te verwachten tijd, wordt bij de pakketdienst een onderzoek ingesteld dat meerdere weken in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan er geen enkel nieuw artikel verstuurd worden of een terugbetaling worden verwerkt.
 4. Bij ontvangst van uw bestelling, heeft u de verplichting uw bestelling te onderzoeken om zodoende vast te stellen of het product aan de overeenkomst voldoet en indien nodig op de afleverbon eventuele afwijkingen te markeren. Indien er sprake is van een afwijking, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Speed-buster Nederland / STEN Automotive per post of e-mail gemotiveerd door te geven. Dit moet u dezelfde dag of uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van het product doen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was. Reclamaties die na deze termijn gedaan worden, kunnen niet worden geaccepteerd en de verantwoordelijkheid van Speed-buster Nederland / STEN Automotive tegenover de gebruiker vervalt dan ook. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Speed-buster Nederland / STEN Automotive te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Zie ook artikel 7.
 5. Speed-buster Nederland / STEN Automotive zorgt voor bezorging ter post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Speed-buster Nederland / STEN Automotive. Het eigendom van de producten gaat pas over bij aflevering indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Speed-buster Nederland / STEN Automotive verschuldigd bent, heeft voldaan. De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Speed-buster Nederland / STEN Automotive.
 6. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Wanneer een deel van uw bestelling niet direct geleverd kan worden, treft u dat op uw rekening aan. De extra kosten van de nalevering worden door Speed-buster Nederland / STEN Automotive gedragen.
 7. Indien de koper meerdere orders heeft geplaatst, dan zullen alle bestellingen, op uw verzoek, worden gecombineerd in één enkele zending, om zodoende verzendkosten te sparen.
 8. Indien u aan Speed-buster Nederland / STEN Automotive schriftelijk opgave doet van een adres, is Speed-buster Nederland / STEN Automotive gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Speed-buster Nederland / STEN Automotive schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.


ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Speed-buster Nederland / STEN Automotive geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Speed-buster Nederland / STEN Automotive garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Speed-buster Nederland / STEN Automotive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval derden daar enige aanspraak op maken, gebaseerd op de stelling dat met een door Speed-buster Nederland / STEN Automotive geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


ARTIKEL 7. RETOURBELEID: RECHT VAN TERUGGAVE

 1. Producten, die u via de Speed-buster Nederland / STEN Automotive webwinkel heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder aanbetaling van een boete binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retourgenomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Speed-buster Nederland / STEN Automotive berekent geen kosten voor het retoursturen van artikelen op deze wijze. Beschadigde of niet volledige producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd. U kunt uw product met een fotokopie van de originele factuur en in de originele verpakking, sturen naar: Speed-buster Nederland / STEN Automotive Industriestraat 215 7553 CP Hengelo (Ov) Nederland De retourzending geschiedt op eigen kosten van de koper.
 2. Elke retourzending moet van tevoren per e-mail worden doorgegeven aan onze klantenservice. Hiertoe dient u dezelfde dag of uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van het product op het afleveradres, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met onze klantenservice via info@speed-buster.nl. Het recht van retourzending gaat in zonder boete, uitgezonderd de leveringskosten. Als u gebruik maakt van uw recht van teruggave, heeft de koper de keuze uit enerzijds restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan, uitgezonderd de leveringskosten of anderzijds van hetzelfde of een ander product een nieuwe zending. In het geval van een omruiling voor hetzelfde of een ander product zijn de leveringskosten voor de gebruiker.
 3. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Speed-buster Nederland / STEN Automotive kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u dezelfde dag of uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van het product op het afleveradres, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met onze klantenservice via info@speed-buster.nl.
 4. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Speed-buster Nederland / STEN Automotive kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u dezelfde dag of uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van het product op het afleveradres, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met onze klantenservice via info@speed-buster.nl.
 5. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank -of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met onze klantenservice via info@speed-buster.nl. Bij uitoefening van het recht op restitutie zal Speed-buster Nederland / STEN Automotive er alles aan doen om het geld zo snel mogelijk terug te storten aan de gebruiker; de vertraging is afhankelijk van de duur van het technische onderzoek dat uitgevoerd zal moeten worden. De terugbetaling zal voor betalingen via overboeking plaatsvinden op een door de klant aan te geven bank- of girorekening.
 6. Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper vervallen.
 7. Indien u producten, die via de Speed-buster Nederland / STEN Automotive webwinkel zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Speed-buster Nederland / STEN Automotive neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.


ARTIKEL 8. GARANTIES

 1. Speed-buster Nederland / STEN Automotive geeft garantie op al haar leveringen gedurende de daarvoor wettelijk voorgeschreven termijnen. Hierbij garandeert Speed-buster Nederland / STEN Automotive dat producten vrij zullen zijn van gebreken.
 2. Onder de garantie vallen geen beschadigingen door externe oorzaken (bijvoorbeeld ongeluk, schok, beschadiging, extreme temperaturen, inwerking van vocht etc.), door verkeerde installatie of gebruik niet conform aan de specificaties van de producent, door commercieel of collectief gebruik of door het gebruiken van accessoires e.d. niet compatibel met het product of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Speed-buster Nederland / STEN Automotive liggen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
 3. Indien het product mankementen vertoont dan dient u ons hierover binnen zeven (7) dagen na aflevering per brief of e-mail te informeren. Zie ook artikel 7.
 4. Met betrekking tot producten van derden is Speed-buster Nederland / STEN Automotive tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
 5. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.


ARTIKEL 9. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Speed-buster Nederland / STEN Automotive nageleefd. Klanten hebben doorlopend het recht hun eigen opgegeven gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door in te loggen op onze site, en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van Speed-buster Nederland / STEN Automotive. U hebt op elk moment het recht Speed-buster Nederland / STEN Automotive te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen.
 2. Speed-buster Nederland / STEN Automotive heeft het recht de opgegeven persoonsgegevens te onttrekken, te bewerken, te gebruiken en in haar informatiesysteem te verwerken. Speed-buster Nederland / STEN Automotive zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is hierbij als enige in het bezit van uw gegevens. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en worden nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt. De informatie die u ons bij het opgeven van uw bestelling geeft, zullen wij dan ook met grote discretie behandelen. Zie ook Privacy Statement.
 3. Als u zich op de site van Speed-buster Nederland / STEN Automotive inschrijft, verplicht u zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de site. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens uw bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van uw bestelling.
 4. Indien de klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Speed-buster Nederland / STEN Automotive voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Speed-buster Nederland / STEN Automotive en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Speed-buster Nederland / STEN Automotive en haar contractuele partners kunnen u e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover u daarmee instemt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk zijn aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Indien hij zulks wenst, dient dit doorgegeven te worden aan onze klantenservice via info@speed-buster.nl.
 5. De bewuste ongedaanmaking zal dan binnen een werkdag na ontvangst door Speed-buster Nederland / STEN Automotive van de bewuste e-mail respectievelijk ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van het contract door overmacht, zoals een gehele of gedeeltelijke staking in transport -of postwezen, overige transportproblemen, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, overstromingen, brand of oorlog. Speed-buster Nederland / STEN Automotive draagt geen verantwoordelijkheid voor indirecte schade, ondernemingsverlies, verlies van winst, verlies van succes, beschadiging of kosten die worden gemaakt door de aankoop van een product op de site. Speed-buster Nederland / STEN Automotive zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel verlies van gegevens, documenten of wat voor aangebrachte schade dan ook door het niet bewaren van gegevens door de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen die resulteren uit het slecht gebruiken van producten die worden aangeboden op de site.
 2. De verantwoordelijkheid van Speed-buster Nederland / STEN Automotive is, in ieder geval, beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Speed-buster Nederland / STEN Automotive de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
 3. Speed-buster Nederland / STEN Automotive kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld/nalatigheid is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Speed-buster Nederland / STEN Automotive in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Speed-buster Nederland / STEN Automotive dan ook niet aansprakelijk zijn.
 4. De klant vrijwaart Speed-buster Nederland / STEN Automotive te dezer zaken tegen alle aanspraken van derden.
 5. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
 6. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Speed-buster Nederland / STEN Automotive ter uitvoering van een overeenkomst worden gebruikt.


ARTIKEL 11. OVERMACHT

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Speed-buster Nederland / STEN Automotive in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Speed-buster Nederland / STEN Automotive gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Speed-buster Nederland / STEN Automotive kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


ARTIKEL 12. RECHTSGEDING

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Speed-buster Nederland / STEN Automotive en de koper, alsmede op deze voorwaarden, is huidig Europees recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of en worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, indien Speed-buster Nederland / STEN Automotive daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Speed-buster Nederland / STEN Automotive of de koper, tenzij u binnen vier (4) weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Speed-buster Nederland / STEN Automotive meldt hier bezwaar tegen te hebben (in dat geval gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek). De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.


ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

 1. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
 2. Wanneer door Speed-buster Nederland / STEN Automotive gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Speed-buster Nederland / STEN Automotive deze voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Speed-buster Nederland / STEN Automotive in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Speed-buster Nederland / STEN Automotive vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 5. Speed-buster Nederland / STEN Automotive is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Als u vragen heeft over onze producten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

+31 (0) 74-8511546

Tegen lokaal tarief - mobiel mogelijk afwijkend

NU CONFIGUREREN / BESTELLEN

Verzending binnen 24 uur Gratis verzending binnen 24 uur
30 dagen terugkeerbeleid 14 dagen geld retour garantie
Speed-Buster Service